Touaregs (photo 6)          Voir le diaporama

Photo 6                  _____________________________________________________________________________________________